Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Algemene gebruiksvoorwaarden

 

 

Wij danken je voor jouw bezoek aan www.viw.be, (de "Website"), eigendom van en beheerd door de Instelling van openbaar nut Vlamingen in de Wereld, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II laan 37, 1030 Schaarbeek en ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0445.583.752 (hierna “VIW” of "wij", "ons" of "onze").

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor en de regels van toepassing op de toegang tot en het gebruik van onze Website.De laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de Website.

1. OPZET VAN DE WEBSITE

De Website bestaat uit een vrij toegankelijk informatiegedeelte waar gebruikers informatie kunnen vinden over wonen en werken in het buitenland alsook nuttige adressen en contactgegevens. Daarnaast heeft de Website ook een luik dat enkel toegankelijk is voor geregistreerde gebruikers. VIW is een actief netwerk van Vlamingen over de hele wereld en wil o.a. via de Website een band smeden en onderhouden tussen Vlaanderen en al de uitgeweken Vlamingen in Europa en in alle continenten, emigranten en expats en gebruikt hiervoor de Website als medium.

2. TOEPASSELIJKHEID EN BINDENDE KRACHT

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze Website.
Door de raadpleging en het gebruik van de Website wordt u geacht deze Gebruiksvoorwaarden te hebben begrepen en aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze Gebruiksvoorwaarden of onze Privacy Verklaring (hier beschikbaar), dient u onze Website niet te gebruiken.

3. DEZE WEBSITE GEBRUIKEN

3.1. Het gebruik van onze Website is gratis. Persoonlijke en op maat gemaakte adviezen
inzake wonen en werken in het buitenland (b.v. specifieke vragen rond domicilie, sociale zekerheid, belastingen, etc.) zijn echter voorbehouden voor betalende leden van VIW. Geïnteresseerd om betalend lid te worden? Gelieve je dan hier te registreren.

We behouden ons het recht voor om de toegang voor bezoekers die de huidige Gebruiksvoorwaarden niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten of te schorsen.

3.2. Je verbindt je er toe bij het gebruik van de Website en bij jouw registratie om:

  • De Website te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden
  • Zich als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen;
  • Geen handelingen te verrichten die ons, op welke wijze dan ook, kunnen schaden;
  • Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van de Website of op de rechten van derden onmiddellijk aan ons te melden;
  • De technische veiligheidsmaatregelen ingesteld op de Website alsook de logingegevens niet te schenden, te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, over te maken aan derden of zelf te gebruiken;
  • Op geen enkele wijze de toegang tot en het gebruik van de Website te verstoren.

4. JOUW REGISTRATIE OP ONZE WEBSITE

4.1. Wij behouden ons het recht voor om de registratie al dan niet te aanvaarden. De registratie kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

  • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie;
  • Je komt een in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichting niet na of liet zulks in het verleden voor andere diensten met ons na

4.2. Je kan op elk ogenblik je account verwijderen door: (na het inloggen op de website verschijnt er rechts bovenaan de webpagina in de header een extra item ‘Mijn account’. Wanneer je hier in het keuzemenu op ‘profiel bewerken’ klikt kom je op de webpagina waar je jouw gegevens kan wijzigen of verwijderen). Jouw account zal in elk geval verwijderd worden indien je gedurende 3 jaar niet meer hebt ingelogd op de Website.

4.3 Na het inschrijven op onze maandelijkse nieuwsbrief, bij het opgeven van je e-mailadres bij gebruik van onze emigratietool, bij het versturen van een e-mail met een vraag om persoonlijk en op maat gemaakt advies inzake wonen en werken in het buitenland en bij het registreren op deze website stem je er mee in dat we jou een reeks e-mails toesturen om onze organisatie voor te stellen, alsook dat je wordt ingeschreven op onze algemene nieuwsbrief. Uitschrijven op deze reeks of ons nieuwsbriefbestand kan eenvoudig via een link onderaan de e-mail.

5. INHOUD WEBSITE - DISCLAIMER

5.1.De inhoud van het materiaal op onze Website en onze antwoorden op eventuele vragen zijn louter informatief en enkel bestemd om de gebruiker algemene achtergrondinformatie te verschaffen over wonen en werken in het buitenland.

Hoewel we de informatie op onze Website zorgvuldig hebben samengesteld, erken je dat de informatie die jou ter beschikking wordt gesteld onvolledig kan zijn, niet exhaustief is en dat er geen concreet, op maat gemaakt advies op jouw vragen wordt geleverd. Voor een persoonlijk advies voor je concrete situatie kan je bij VIW enkel terecht als je een geregistreerd lid bent. Desgevallend zullen wij je doorverwijzen naar een juridisch, fiscaal-boekhoudkundig, of andere specialist ter zake.

5.2. Wij garanderen geen resultaat op basis van beslissingen die genomen worden na het lezen van de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de Website of anderszins overgemaakt wordt door VIW noch staan wij in voor de gevolgen hiervan.

Je erkent uitdrukkelijk dat noch wij, noch de personen die antwoorden op je vraag of een artikel publiceren aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de in de artikels of antwoorden opgenomen informatie en je aanvaardt dat het gebruik van deze informatie op jouw eigen risico en aansprakelijkheid plaatsvindt.

6. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

6.1. We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van onze Website. De Website en deze inhoud kan echter onderhevig zijn aan wijzigingen of kan te allen tijde verwijderd worden volgens ons eigen goeddunken. De Website en alle materiaal en informatie aangeboden via de Website worden in hun huidige staat ("AS IS") aangeboden.

De Website en de inhoud ervan worden aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te verzekeren dat de Website geschikt is voor de door u beoogde doeleinden. We zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud op onze Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud. Geen enkele verantwoordelijkheid wordt aanvaard door of voor rekening van VIW voor enige fouten, weglatingen of enige onjuist materiaal of informatie op de Website. Bovendien garandeert VIW niet dat de Website of enig materiaal of informatie ononderbroken of niet onjuist is of dat enige gebreken verbeterd zullen worden.

6.2. Wij garanderen niet dat geposte berichten, vragen en artikels op de Website geen inbreuk plegen op de rechten van derden, noch dat de berichten en antwoorden correct, volledig en up-to-date zijn. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van geposte berichten, vragen en artikels die afkomstig zijn van partners, en die niet correct zouden blijken te zijn of die in strijd zouden blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden.

Indien je de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt, verzoeken wij je ons hiervan onverwijld op de hoogte te stellen via info@viw.be, zodat wij de gepaste maatregelen kunnen nemen.

6.3. We stellen alles in werking om 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 toegang te verlenen tot onze Website. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit, indien mogelijk, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen door ons.

6.4. In geen geval is VIW aansprakelijk voor enige schade met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot goodwill, bedrijfsverlies, enz.), of enige schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, zij het onder een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze Website of informatie of ander materiaal dat ter beschikking wordt gesteld op de Website.

6.5. De websites waarnaar we bij gelegenheid kunnen linken zijn enkel voor informatie doeleinden. Deze worden niet door ons beheerd, gehost, onderhouden of nagekeken. We zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor verliezen of boetes die het gevolg zijn van het gebruik van het voorgaande.

Het is niet toegestaan deze Website te kaderen, koppelen, deeplinken aan enige andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; Indien u een kader, koppeling of deeplink naar onze Website wenst op te stellen, gelieve info@viw.be te contacteren.

6.6. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is op gericht de aansprakelijkheid van VIW te beperken voor schade of kosten die niet mogen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1. Wij of onze licentiegevers zijn de exclusieve rechthebbenden of rechtverkrijgenden van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan onze Website en alle materiaal opgeslagen, weergegeven en toegankelijk op de Website en de aangeboden diensten. Al deze rechten worden voorbehouden.

7.2. Het is toegestaan informatie of documenten van de Website te downloaden, printen, tijdelijk op te slaan, op te halen en weer te geven op een computer scherm (of in geval van een podcast of een RSS feed op een mobiele telefoon of ander mobiel toestel) individuele pagina's op papier uit te drukken (maar niet te fotokopiëren), en zulke pagina's in elektronische vorm op een schijf op te slaan (maar niet op enige andere server of ander opslagapparaat verbonden met het netwerk) voor uw persoonlijk gebruik of voor intern gebruik binnen uw organisatie.

7.3. Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen, reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken of over te dragen aan derde partijen voor commerciële doeleinden. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming door intellectuele eigendom in aanmerking komend element van de Website, de inhoud ervan en van onze dienst.

8. Computer virussen, wormen en Trojaanse paarden

8.1 VIW gebruikt redelijke inspanningen om deze Website te beschermen tegen computer virussen, wormen en Trojaanse paarden. VIW garandeert niet dat de Website vrij is van computer virussen, wormen en Trojaanse paarden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit de overdracht van enige computer virussen, wormen of Trojaanse paarden via de Website of via enige bestanden die of materiaal dat voor u op de Website ter beschikking staan om te downloaden.

9. ALGEMENE BEPALINGEN

9.1. Aanpassingen

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, ieder deel van de Website, de inhoud ervan of deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie beschikbaar op onze Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf je eerstvolgende bezoek aan onze Website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan. Door de Website te blijven gebruiken, aanvaardt u gebonden te zijn door de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord bent met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, dient u de Website niet langer te gebruiken na de datum waarop de wijzigingen in voege treden.

9.2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, zijn de rechtbanken van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van VIW is gevestigd exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.

9.3. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, kan je contact opnemen met ons op het volgend adres: VIW, Koning Albert II laan 37, 1030 Schaarbeek en via e-mail: info@viw.be.

9.4 Nietigheid en/of onafdwingbaarheid

Indien deze Voorwaarden of een deel ervan onwettelijk, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zouden worden verklaard, dan zullen zij, in de mate dat zij onwettelijk, ongeldig of onuitvoerbaar zijn, geacht worden uit de Voorwaarden te zijn verwijderd en de overige Voorwaarden zullen overeind, volledig van kracht en bindend blijven.

9.5 Omstandigheden buiten wil

VIW zal niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuken op deze Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil vallen.

Laatst bijgewerkt: 13 september 2022